Każda innowacja jest zmianą, ale nie każda zmiana jest innowacją. Jak więc nie pogubić się w gąszczu przepisów oraz sprzecznych informacji i stworzyć innowację, która pozwoli nam i naszym uczniom wejść na wyższy poziom. Tym bardziej, że jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela mianowanego i dyplomowanego jest jego kreatywność i innowacyjność w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

innowacja

 

Zanim podam kilka praktycznych wskazówek, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie:

 

Co to jest innowacja?

 

Szeroko rozumiana innowacja obejmuje wszystko co nowe, a więc zmiany organizacyjne, technologiczne, techniczne, w systemach zarządzania, w komunikacji międzyludzkiej itd. A jak to jest w edukacji? Cytuję Wincentego Okonia:

Innowacją pedagogiczną jest zmiana struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury ważnych jego składników w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Składniki te obejmują m.in.: nauczycieli, uczniów programy i podręczniki, wyposażenie zakładów wychowawczych, środki masowego przekazu i środowisko wychowawcze”.

Rodzaje innowacji

 

innowacja - wskazówki

 

Innowacje ze względu na treść można podzielić w skrócie :

Programowe – dotyczące zmian treści lub struktury programu kształcenia.

 • modyfikacja programu nauczania;
 • opracowanie autorskiego programu w oparciu o podstawę programową lub do zajęć, dla których nie ma podstawy programowej;

Organizacyjne – dotyczą organizacji życia szkoły.

 • nowe zajęcia w szkolnym planie nauczania dla danej klasy;
 • zajęcia w blokach przedmiotowych realizowane np. metodą projektów;
 • współpraca z uczelniami np. współprowadzenie zajęć przez specjalistów z uczelni;

Metodyczne – dotyczą doskonalenia metod nauczania – uczenia się i wychowania, technologii nauczania.

 • nowe metody pracy;
 • nowatorskie pomoce dydaktyczne;
 • nowe formy sprawdzania i oceniania uczniów;

Większość innowacji ma jednak charakter mieszany, czyli np. organizacyjno-metodyczny czy programowo-metodyczny.

Innowacje ze względu na stopień kreatywności:
 1. Nowatorskie – przynoszące radykalną zmianę.
 2. Doskonalące – wzbogacające praktykę pedagogiczną o nowe elementy.
Innowacje ze względu na funkcje szkoły:
 1. Dydaktyczne – usprawniające proces nauczania-uczenia się. Mogą obejmować każdy element kształcenia: cele, treści kształcenia, zasady, metody pracy itd., a także formy organizacyjne nauczania.
 2. Wychowawcze – które mają na celu rozwiązywanie problemów wychowawczych czy np. budowanie klimatu sprzyjającego uczeniu się.
Innowacje ze względu na autorów (twórców):
 1. Adoptowane – przeniesienie na grunt praktyki szkolnej rozwiązań zastosowanych przez innych, które odpowiadają naszym potrzebom czy naszemu zespołowi klasowemu.
 2. Adaptowane – wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań innych osób, ale po uprzedniej modyfikacji i dostosowaniu do swoich potrzeb i możliwości.

Nie jest więc prawdą, że nie możemy korzystać z doświadczeń innych. Nie zawsze nawet jest konieczność modyfikacji „cudzej” innowacji, jeśli odpowiada potrzebom naszej placówki.

Podstawa prawna prowadzenia innowacji

 

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) art. 41 ust. 1 pkt 3, art. 50 ust.2
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) art. 15 pkt 29b
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.

 

Tworzenie i wdrażanie innowacji – praktyczne wskazówki

 

♦ Działania innowacyjne to takie, które nie były dotąd podejmowane w danej placówce, a jednocześnie przyczyniają się do podniesienia jakości nauczania i wychowania.

To samo działanie w jednej szkole będzie innowacją, a w innej, która pracuje według wyższych standardów,  już nie.

♦ Szkoła może samodzielnie podejmować decyzje, jakie będzie prowadziła innowacje i w jaki sposób będzie je realizowała i dokumentowała. Nie ma już przepisów narzucających konieczność zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu! Jednakże innowacje wymagające wyłożenia dodatkowych środków finansowych muszą być uzgodnione z organem prowadzącym.

♦ Nasze działania innowacyjne nie mogą naruszać prawa ucznia do bezpłatnej nauki.

♦ Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, kilka klas (jeden poziom) lub jedną klasę, ale nie może prowadzić do zmiany typu placówki.

♦ Udział nauczycieli w innowacji opracowanej przez innych nauczycieli jest dobrowolny.

♦ Opracowaną innowację nauczyciel (zespół nauczycieli) przedstawia dyrektorowi. Nie jest konieczne dołączenie opinii specjalistów, jednakże dyrektor może zwrócić się o opinię na temat innowacji do ekspertów (np. doradców metodycznych). Na koniec dyrektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu innowacyjnych działań, często zasięgając wcześniej opinii rady pedagogicznej.

Przykładowy schemat innowacji

 

 1. Tytuł innowacji ( np. „Eksperymenty małe i duże”, „Trening strategicznego myślenia z szachami”,  „Ekonomia w naszej klasie”, „Ortografia w chmurze”, „Tworzymy interaktywne książeczki”, „Myślę logicznie, liczę praktycznie”, „Multimedialna kronika klasowa” itp.).
 2. Rodzaj innowacji (np. programowa, metodyczna, organizacyjna, mieszana).
 3. Autor/autorzy.
 4. Termin realizacji innowacji (rok szkolny, cykl kształcenia).
 5. Czas trwania — określenie daty rozpoczęcia i zakończenia.
 6. Uczniowie objęci innowacją (oddział, oddziały, grupy uczniów).
 7. Szczegółowe założenia innowacji (uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian, określenie, co jest nowatorskim działaniem w opracowanej innowacji w odniesieniu do dotychczasowego procesu edukacyjnego, cele ogólne, cele szczegółowe, spodziewane efekty).
 8. Opis: • treści edukacyjnych • organizacji przebiegu innowacji • metod
 9. Niezbędne warunki do osiągnięcia założonych celów innowacji, np.: •  rola nauczyciela, •  organizacja sali lub pomieszczenia, •   środki dydaktyczne, •   współpraca z rodzicami, środowiskiem, •  inne warunki niezbędne do osiągnięcia celów innowacji zdaniem autora/autorów.
 10. Sposoby ewaluacji (terminy, metody, narzędzia, sposób przedstawienia i wykorzystania wyników).
 11. Załączniki: •  np. scenariusze, karty pracy, ankiety ewaluacyjne.
 12. Bibliografia.

Alternatywą do tworzenia innowacji jest udział w projektach np. eTwinning. Mam wrażenie, że są ciekawsze niż innowacja pedagogiczna, ponieważ łatwiej możemy nawiązać współpracę z klasami, szkołami z całej Polski, a nawet świata. O projektach eTwinning możesz przeczytać w wywiadzie z Katarzyną Symeniuk >> Projekt eTwinning – nie taki diabeł straszny … 

Jeżeli szukasz gotowej innowacji, którą można wdrożyć od razu w swojej klasie, to zapraszam do wzięcia udziału w projekcie/innowacji „Razem w Kosmosie”. 🚀

Dołączając do projektu, uczniowie będą mieli okazję do:

🚀 Tworzenia modeli Układu Słonecznego.
🚀 Przeprowadzania eksperymentów związanych z grawitacją i prędkością światła.
🚀 Projektowania własnych rakiet.
🚀 Wymyślania unikalnych, wyimaginowanych planet.
🚀 A także wiele innych ekscytujących aktywności!

W materiałach znajdziesz gotowy wzór innowacji na podstawie projektu.

Zachęcam do odwiedzenia  internetowej: https://www.szkolneinspiracje.pl/razem-w-kosmosie/ i zapoznania się z pełnym programem oraz materiałami dostępnymi dla nauczycieli.

Po zakupie projektu/innowacji otrzymasz również ogromny rabat na 2 kursy przydatne na początek roku szkolnego: „Niezbędnik nauczyciela klas I-III” oraz „TIK=owy niezbędnik” z którymi:
📘 Rozpoczniesz nowy rok szkolny z pewnością siebie i bez stresu.
📘 Zaplanujesz pracę ze swoim zespołem klasowym.
📘 Przygotujesz materiały oraz dekoracje na początek roku szkolnego.
📘 Dowiesz się, jak powinna przebiegać współpraca z rodzicami.
📘 Poznasz narzędzia i programy, które ułatwiają pracę nauczyciela.

Masz pytania? Pisz na: kontakt@szkolneinspiracje.pl

Pozdrawiam

Anna Albrecht

szkolne-inspiracje

 

 

 

Źródło:

 1. Innowacyjność w szkole. Inspiracje w prawie oświatowym – Izabela Suckiel
 2. Nowe uregulowania prawne dotyczące prowadzenia innowacji. Innowacje a rozwój dziecka w wieku przedszkolnym – dobra praktyka – Renata Wiśniewska
 3. Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej – Barbara Dudel, Marta Kowalczuk-Walędziak, Katarzyna Maria Łogwiniuk, Katarzyna Szorc, Urszula Wróblewska

 

16
0
Would love your thoughts, please comment.x