Projekt edukacyjny Razem przez świat
  
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez świat” będzie podróżą od domu rodzinnego poprzez klasę (grupę), szkołę, swoją miejscowość, ojczysty kraj, aż do Europy.
Projekt jest skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, socjoterapeutycznych, bibliotekach itp.
Projekt jest bezpłatny.
Zapisy do 30 września.
Zobacz nagranie spotkania informacyjnego na Facebooku – KLIK

Cele projektu

Cele ogólne:
1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem.
2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich zrozumienie.
3. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Cele szczegółowe:

 • poznanie siebie, odkrywanie swoich mocnych stron
 • integracja klasy (grupy), budowanie atmosfery życzliwości, akceptacji, bezpieczeństwa
 • uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego oraz wspólnoty lokalnej
 • wzmacnianie poczucia więzi z narodem, kulturą, historią Polski
 • ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat Polski i wybranych państw europejskich (położenie kraju, stolica, symbole narodowe, język, zabytki, ciekawostki, znane postacie w dziedzinie literatury, muzyki, sztuki i nauki, wytwory sztuki i kultury)
 • poznanie przez uczniów obyczajów i życia Europejczyków, szczególnie dzieci (nauka, zabawa, sposoby spędzania wolnego czasu, obchody świąt i innych uroczystości, charakterystyczne potrawy kuchni krajów europejskich – porównywanie z polskimi)
 • umiejętność tolerowania odmiennych opinii i przekonań
 • akceptowanie różnorodności wśród ludzi – wyglądu, koloru skóry, niepełnosprawności, płci
 • rozumienie i szanowanie praw innych ludzi, kształtowanie postawy tolerancji wobec obyczajów, religii
 • budzenie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej
 • inspirowanie do samodzielnego poszukiwania, selekcji i gromadzenia informacji na określony temat
 • kształtowanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli
 • zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej nie tylko w działaniach projektowych
 • nawiązanie współpracy z innymi klasami (grupami) z całej Polski.

Zadania projektowe pogrupowane zawierają się w pięciu blokach (modułach), które stanowią obszary orientacyjne
i nie mają charakteru zamkniętego.

Moduł 1. Ja i mój świat

Moduł 2. W mojej klasie (grupie)

Moduł 3. W mojej szkole (przedszkolu)

Moduł 4. W rodzinie

Moduł 5. Moja miejscowość

Moduł 6. Moja ojczyzna

Moduł 7. Razem do Europy

 

Treści poszczególnych modułów stanowią wzajemne dopełnienie lub rozszerzenie. Uczeń poznaje siebie, swoje miejsce w rodzinie, rówieśników, miejscowość, swoją Ojczyznę, staje się świadomy, że jest mieszkańcem Europy, a także Ziemi. Odnajduje swoje miejsce w świecie.

Patronat nad projektem objął MAC Technologie

Anna Albrecht-left

 

O autorce projektu

Jestem dyplomowaną nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzę bloga dla nauczycieli „Szkolne inspiracje”. Jestem liderem grupy MAC „Z Klas@” oraz członkiem grupy „Superbelfrzy Mini”. Tworzę kursy i warsztaty online dla nauczycieli. Prowadzę cykliczne edukacyjne spotkania na Facebooku – „Kwadrans z edukacją”. Tworzę szablony do biblioteki Canvy jako Educator Specialty Creators. Jestem laureatką listy 100 SPRUC.

Jeśli masz jakieś pytania, pisz na kontakt@szkolneinspiracje.pl