Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.

Zanim zaczniemy pisać takie sprawozdanie, musimy oczywiście przygotować dane o klasie, wychowankach oraz napisać oceny opisowe (śródroczne, roczne) dla poszczególnych uczniów.

Co jest ważne w klasyfikacji śródrocznej, możesz przeczytać w artykule >> Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III.

Natomiast, jak przygotować ocenę opisową na koniec roku szkolnego, dowiesz się z wpisu >> Jak przygotować ocenę opisową w klasach I-III?

Sprawozdanie wychowawcy klasy

Napiszemy je szybko i sprawnie, jeśli najpierw przygotujemy sobie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile jest uczniów w klasie (ilu chłopców i ile dziewczynek)?

 • ………
 • ………

2. Jaka była frekwencja uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych?

 • ……….

3. Ilu uczniów jest z orzeczeniami i opiniami?

 • ……….
 • ……….

4. Ilu uczniów jest zwolnionych z W-F, zajęć komputerowych, nie uczęszcza na religię?

 • ……….
 • ……….
 • ……….

5. Jakie są osiągnięcia i trudności uczniów w zakresie zajęć zintegrowanych? Jak uczniowie radzą sobie w nauce? Ilu uczniów otrzymało ocenę pozytywną, a ilu negatywną (z jakiego powodu)?

 • ……….
 • ……….
 • ……….

6. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, w działaniach na rzecz klasy i szkoły.

 • ……….

 

7. Jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały udzielone i ilu uczniów brało w nich udział?

 •  zajęcia logopedyczne:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • trening umiejętności społecznych:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • rozwijające zainteresowania – koła zainteresowań:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • rehabilitacja:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • inne:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

>> a także rewalidacja:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8. Czy były realizowane programy np. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Czytanie ma moc”, projekty np. eTwinning, programy autorskie i innowacje? Jakie były efekty?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Jakie są spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów podczas lekcji i przerw, funkcjonowania klasy jako zespołu (relacje rówieśnicze, współpraca, konflikty), funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – niepełnosprawnych, przewlekle chorych, motywacji do nauki, zaangażowania w życie klasy i szkoły?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Czy były organizowane wyjścia, wycieczki i imprezy klasowe (jakie, w jaki sposób)?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Czy byli uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, w działaniach na rzecz klasy i szkoły?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Jak układała się współpraca z rodzicami (rozwiązywanie problemów, zaangażowanie w proces edukacyjny dziecka i życie szkoły)?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Praca zdalna

sprawozdaniu wychowawcy warto również opisać: Jak wyglądała praca zdalna?

 • W jakim zakresie wychowankowie wypełniali zadawane zdalnie zadania?
 • Czy był problem z motywacją uczniów?
 • Jakie napotkano problemy?
 • Czy konieczne było korzystanie z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego?
 • Jak układała się współpraca wychowawcy z innymi nauczycielami i rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów?
 • Czy pojawiły się problemy z funkcjonowaniem uczniów niepełnosprawnych podczas zdalnego nauczania?
 • Czy wychowankowie mieli problemy sprzętowe lub z Internetem, skorzystali ze szkolnego sprzętu?

 

Sprawozdanie wychowawcy opisuje oczywiście konkretne działanie podjęte w danej klasie, jednakże sam „szkielet” takiego podsumowania jest podobny.

Jeśli chcesz skorzystać z takiego przykładowego sprawozdania wychowawcy klasy, a także przykładowych ocen opisowych, to zapraszam na kursy online.

SZCZEGÓŁY >> Sprawdzam

 

Pozdrawiam

Anna Albrecht

 

szkolne-inspiracje

 

 

Ocena
0
Would love your thoughts, please comment.x